Disclaimer

Elk product gepubliceerd op deze Website (“Site”) kan het onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten die door SCRAPABLE zijn voorbehouden aan SCRAPABLE. Alle producten die door SCRAPABLE via deze Site beschikbaar worden gesteld, zijn onderworpen aan de aanvullende voorwaarden en beperkingen die in het toepasselijke gedeelte van deze Site worden vermeld.

 

De informatie op deze Site wordt verstrekt “in de huidige staat” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk. De informatie op deze Site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. SCRAPABLE kan ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten, prijzen en/of de programma’s die op de Site worden beschreven.

 

Alle producten die van deze Site wordt gedownload, is onderworpen aan de licentierechten die voor dergelijke producten met de documentatie van dergelijke producten zijn gespecificeerd.

 

In geen geval zal SCRAPABLE aansprakelijk zijn voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in het kader van een contractuele handeling, nalatigheid of andere handeling, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de uitvoering van deze informatie. In geen geval zal SRAPABLE aansprakelijk zijn jegens een partij voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade voor enig gebruik van deze Site, of op enige andere gelinkte website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien wij uitdrukkelijk op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze disclaimer ongeldig of niet-afdwingbaar is, of door een bevoegde rechtbank of overheidsinstantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de andere bepalingen of delen van dergelijke bepalingen van deze disclaimer, die alle volledig van kracht en van kracht zullen blijven.

 

Alle rechten voorbehouden. Alle hierin genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.